VVD biedt samen met WB, PVDA en GL coalitieakkoord aan Burgemeester Bengevoord aan.

Op 1 februari schrok niet alleen Winterswijk van het nieuws dat het CDA het vertrouwen opzegde in coalitiepartner Winterswijks belang. Ook de VVD fractie was geschokt door de voor Winterswijk ongekende situatie. Het college was gevallen en daarom moest er een nieuwe coalitie gevormd worden omdat het CDA aangegeven had onder geen beding meer met WB te willen samenwerken. Wat voor de VVD fractie al snel duidelijk was dat er zonder de VVD eigenlijk geen nieuwe coalitie mogelijk was. Die vrijdagavond is de fractie van de VVD bijeen gekomen samen met bestuursleden om te spreken over de ontstane situatie. Al snel werd duidelijk : wij nemen onze verantwoordelijkheid en we willen graag deelnemen in de nieuwe coalitie. Ook hebben we samen ons verkiezingsprogramma nog eens goed onder de loep genomen. Wat wilden we graag meenemen naar de onderhandelingen?

Als grootste oppositie partij ging de VVD snel in gesprek, eerst met CDA Winterswijk en daarna met Winterswijks Belang om af te tasten of er een nieuwe coalitie gevormd kon worden en met welke partij(en). Wij hebben zowel bij het CDA als WB aangegeven alle opties te willen verkennen. 

Een tweede gesprek met beide partijen volgde. Het werd de VVD onderhandelaars en fractie al snel duidelijk dat een combinatie met Winterswijks Belang het meeste vertrouwen gaf om tot een coalitieakkoord te komen waarin het VVD geluid het meest herkenbaar zou zijn voor de Winterswijkse samenleving. Naast WB sloten ook PVDA en GroenLinks vervolgens aan. Dit is toen aan de onderhandelaars van het CDA meegedeeld. De VVD voelde meteen de energie en de wil er uit te komen bij de nieuwe coalitiepartners. Belangrijke zaken voor de VVD uit de verkiezingstijd kwamen direct op tafel en we zagen mogelijkheden om deze in het nieuwe akkoord vorm te geven. Gezien de enorme opgave die er ligt op het gebied van de energietransitie en de verdere ambities die uit het coalitieakkoord spreken is er voor gekozen om een college met vier fulltime wethouders te vormen.

Ook als de VVD een coalitie gevormd zou hebben met het CDA, dan zou er een vierde wethouder gekomen zijn. Het CDA gaf aan de meerderheid van CDA en VVD te krap te vinden (dit mede ingegeven door de mogelijke terugkeer van Tom van Beek die vorige jaar afscheid had genomen van de VVD fractie i.v.m. met een op dat moment illegale bewoning van een kantoorpand en zijn mogelijke terugkeer als 1-mansfractie) en vast te blijven houden aan hun 2 wethouders. Er moest dus bij een mogelijke coalitie met het CDA een derde partij bij.

De afgelopen 2 weken is er hard gewerkt door de 4 partijen aan een nieuw akkoord, omdat we zo snel mogelijk weer aan de slag willen voor Winterswijk.

Zaterdagochtend hebben wij onze leden bijgepraat over het proces en de inhoud. Wat fijn dat zij met applaus instemden met de ingeslagen weg!

De VVD gaat de komende 3 jaar aan de slag met de belangrijke thema’s wonen, industrie en vrijetijdseconomie.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 riep de VVD : “Winterswijk moet groeien naar 35.000 inwoners”. Daarover werd lacherig gedaan. De achterliggende gedachte, het tegengaan van de negatieve gevolgen van de krimp om zo onze voorzieningen op peil te houden, vond de afgelopen tijd al steeds meer gehoor. Ook bij de provincie zien we een ommekeer : we gaan het aantal woningen dat gebouwd mag worden, steeds meer loslaten. We gaan bouwen naar de vraag die er is.

Belangrijk voor de VVD is ook dat er gebouwd mag worden in de buurtschapskernen. Met name voor jongeren. Want om de leefbaarheid in de kernen te versterken, zijn er gewoon jongeren en jonge gezinnen nodig. Ook neemt de mogelijkheid tot het splitsen van voormalige boerderijen toe. Zo wordt de minimale inhoudseis van 400 m2 losgelaten en mogen er straks meer dan drie woningen op een erf gebouwd worden.

Ook zal het onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden om vrijkomende agrarische bebouwing om te zetten in een woning of een andere bestemming. Zo dragen we naast leefbaarheid, ook bij aan het oplossen van het asbestprobleem.

Al in 2017 signaleerde de VVD een gebrek aan industriegronden. Er werd op verzoek van de VVD een schouw gedaan samen met de OWIN en de Gemeenteraad. Niettemin duurde het toch nog een jaar voordat er een rapport over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen werd opgeleverd. Daaruit blijkt dat de industrieterreinen overvol zitten. Er liggen nu te weinig hectares op de plank. De noodzaak wordt omarmd door de nieuwe coalitie en we gaan aan de slag om zo spoedig mogelijk meerdere hectares bedrijventerreinen aan te kunnen bieden.

Voor de VVD is de vrijetijdseconomie een belangrijke pijler voor de werkgelegenheid in Winterswijk. Daarom willen we groeien naar 1 miljoen overnachtingen. Er moeten dus meer plekken om te overnachten bijkomen. Een manier zien wij in het vergroten van de boerderij campings door daar het maximum aantal van 25 plekken los te laten. Zo kan ook de volgende generatie campingeigenaren een volwaardig inkomen genereren. Ook gaan we aan de slag met het verder verbeteren van onze fiets- en wandelpaden.

Andere voor ons belangrijke punten in het nieuwe akkoord:

  • ruimte voor nieuwe zorginitiatieven
  • vergunning voor alle zondagen koopzondag in juli en augustus
  • permanente educatie voor volwassenen
  • plan problematiek recreatiewoningen
  • revolverend fonds 25 miljoen euro verduurzaming woningvoorraad
  • de OZB opbrengst wordt weer gefixeerd, zodat deze geen sluitpost is van de begroting. Areaaluitbreiding (door nieuwbouw meer woningen en dus hogere opbrengst) vloeit daarbij terug in lager wordend tarief.

VVD Winterswijk begrijpt dat enkele inwoners en leden, de keuze misschien een onlogische is en hadden verwacht dat wij zouden verdergaan met CDA Winterswijk. De kans om deze belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma op te nemen in het nieuwe akkoord, de voelbare energie en de portefeuille voor de VVD zijn voor ons echter de reden om verder te gaan op deze weg.

VVD Winterswijk levert een wethouder (Inge klein Gunnewiek) voor de portefeuilles: wonen met ruimtelijke ontwikkeling, economie, bedrijvigheid en vrijetijdseconomie met ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap met ruimtelijke ontwikkeling en financiën. Gert-Jan te Gronde is unaniem gekozen als fractievoorzitter.

Als echte doeners gaan we vol  aan de bak voor Winterswijk. Door resultaten te laten zien, hopen wij het vertrouwen van onze inwoners en de organisatie terug te winnen. Dat wordt hard werken, dat realiseren wij ons terdege.

Wij danken Ilse Saris en Wim Elferdink voor hun inzet de afgelopen 9 jaar resp. 9 maanden voor Winterswijk en zien ook uit naar een constructieve samenwerking met de CDA fractie de komende jaren.


De onderhandelaars,
Gert-Jan te Gronde
Inge klein Gunnewiek
Janet Poels-Boland
Tineke Plass-van der Linden