Persbericht vervolgbijeenkomst “de toekomst van Winterswijk-Oost”

Afgelopen maanden is een werkgroep van buurtbewoners ontstaan, die zich wil inzetten voor de toekomst van Winterswijk Oost. Deze groep is onder leiding van VVD fractielid Janet Poels in gesprek gegaan met burgemeester, wethouders en ambtenaren van de gemeente. In de bijeenkomst op maandag, 6 mei jl. heeft de werkgroep aan de wijk een terugkoppeling gegeven. Hieronder het verslag van de avond. 

Verslag van de Bijeenkomst Toekomst van Winterswijk Oost 

Ondanks verschillende acties (gesprek met burgemeester en beleidsambtenaar om urgentie duidelijk te maken, brief van de burgemeester aan de buurt met informatie over de wijkagent en het belang van blijven melden, werkgroep lid die mensen helpt die een drempel voelen om te melden, snoeien van struiken en het opruimen van de rommel, zodat afval minder makkelijk in de perken wordt gegooid, verplaatsen van vuilnisbakken naar lichtere plek) is het probleem van onveilig voelen niet opgelost. Er Het probleem lijkt groter dan Winterswijk: er komen drugsdealers vanuit het land, en die zijn heel handig in ontwijken van de politie. Het is heel lastig om deze groep op heterdaad te betrappen, omdat men zich dan als groep 'chillende jongeren' gedraagt. Burgerwacht door de buurt wordt ook niet als oplossing gezien, omdat het geen kleine jongens zijn, die intimiderend kunnen reageren. Er is wel gesproken over buurtapp, maar deze lijkt ook onvoldoende effectief voor deze situatie. Buurt ís op de hoogte, er wórdt melding gemaakt en de politie ís op de hoogte. Oplossing door de buurt is eigenlijk simpel - verlicht de donkere hoek met straatverlichting. Uit ervaring in het plantsoen bij de Bataafse Molen blijkt verlichting heel effectief tegen het gevoel van onveiligheid. De fractie van de VVD zal dit punt opnieuw in de raad/bij de gemeente publiekelijk aankaarten. 

Het onveilige gevoel is ook verstrekt nadat de supermarkt is verdwenen uit de wijk, en ook dit onderwerp is door de werkgroep aangekaart bij de gemeente. Achter de schermen heeft een actieve lobby plaatsgevonden en de huidige stand van zaken is, want iedereen onderschrijft het belang van een mooie invulling van het verouderde pand. De wethouder heeft een laatste mogelijkheid van meerdere partijen/gebruikers aan de eigenaren voorgelegd. Vóór de zomer zal de uitkomst van dit voorstel duidelijk zijn en antwoord op de vraag sloop of renovatie van het pand aan de orde is. In deze context hebben de eigenaren ook gesproken met de Molukse gemeenschap over hun woonwensen en deze groep werkt nu eerst hun wensen concreter uit. De wens van een nieuwe supermarkt in de buurt is zo groot, dat men zelf de Turkse “versmarkt” heeft benaderd om ook een deel tot Nederlandse supermarkt te maken, maar om verschillende redenen lijkt dit niet de oplossing. 

Er zijn verschillende onveilige verkeerssituaties in de wijk. En ondanks verschillende acties (in een overleg met de gemeente zijn aangekaart, besluit over de Bataafse weg is genomen en er wel uitleg is geweest over onduidelijke/gevaarlijke verkeerssituatie) zijn de knelpunten nog niet opgelost. In de bijeenkomst is met door de beleidsambtenaar aangeboden om samen met een afvaardiging uit de buurt een rondgang te maken langs álle onveilige verkeerssituaties. De fractie van de VVD en de SP zullen hierbij aansluiten. 

Een mooie uitkomst van de avond is ook dat verschillende initiatieven de krachten gaan bundelen: het Burgerinitiatief voor het maken van een plan voor het terrein van de oude Ribesschool voor jong én oud, de werkgroep 'Winterswijk Oost' en de werkgroep Speeltuin Hakkelerkamp bundelen de krachten in de uitwerking van de ideeën. Er blijken meer activiteiten in de buurt te zijn, waar buurtbewoners vaak geen weet van hebben. De locatie van de Molukse kerk biedt zich aan om voor de groepen de uitvalsbasis te fungeren en mogelijk tot nieuw wijkcentrum te ontwikkelen. Op donderdagavond 9 mei a.s. zal met de verantwoordelijk wethouders worden gesproken over ondersteuning 'wijkgerichte aanpak' voor het realiseren van deze plannen. Mogelijk wordt een subsidie 'Right to Challenge' aangevraagd om voort te kunnen gaan. 

Tot slot werd de avond op een fantastische manier afgesloten door een buurtbewoner, die als reactie op de verloedering van voortuinen, iedereen aansprak om ook zelf initiatief te ondernemen om de buurt leefbaarder te maken. Leer elkaar kennen! Zo hebben zij onlangs het initiatief genomen tot een buurtbarbecue waarbij iedereen iets meeneemt. Zo leer je elkaar beter kennen en levert dit begrip op in de buurt! De juiste spirit om met de toekomst van de wijk verder te gaan!