• Debatavond woensdag 18 november

  30 oktober − Op woensdag 18 november wordt het eerste Café Winterswijk georganiseerd. Samen met de inwoners van Winterswijk willen de organisatoren in debat gaan over uiteenlopende onderwerpen die de toekomst van Winterswijk aangaan. Net als in het TV programma Het Lagerhuis, wordt er een stelling voorgelegd aan de zaal. Daarna wordt de zaal verdeeld in twee kampen. Een onafhankelijke gespreksleider zorgt voor een goede discussie, waarbij respect voor elkaars mening uiteraard voorop staat. Lees verder

 • Begroting 2016 gemeente Winterswijk

  30 oktober − Geachte aanwezigen, vandaag en morgen spreken wij als gemeenteraad over de begroting voor het jaar 2016. De VVD fractie kijkt met een positief gevoel naar deze begroting. Wij vinden in deze begroting veel terug van het coalitieakkoord en ook van ons eigen verkiezingsprogramma. Over het algemeen is de VVD daarbij tevreden over de wijze waarop het college de gemaakte afspraken heeft vertaald naar concrete maatregelen. Accentverschillen binnen een coalitie blijven er altijd, maar de hoofdlijn van deze begroting steunen wij van harte. Lees verder

 • Op de goede weg?

  19 oktober − Column VVD fractie in de Winterswijkse Weekkrant van dinsdag 20 oktober 2015: Eind oktober is het weer zover. De begroting voor het komende jaar moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Een belangrijk moment, want eigenlijk bepalen we nu al wat we het hele jaar wel en vooral ook niet gaan doen. En met name dat laatste voerde in Winterswijk vaak de boventoon. Lees verder

 • Actualiteit asielzoekersopvang in Winterswijk

  03 oktober − In dit artikel is informatie opgenomen over de actualiteit inzake de asielzoekersopvang in Winterswijk. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 17 september 2015

  03 oktober − In de vergadering van de commissie Samenleving van donderdag 3 september heeft de VVD fractie het college verzocht om proactief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor extra opvang van vluchtelingen in Winterswijk. Dit met een duidelijke reden: beter goed voorbereid een afgebakend aantal vluchtelingen opnemen, dan verrast worden door het COA en met grote spoed een aantal moeten opnemen dat de Winterswijkse maat overstijgt. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 2 juli

  17 juli − De VVD vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van de medewerkers van Hameland. We hebben daarom een nauwkeurige afweging gemaakt over de ontmanteling van Hameland, waarbij wij in het voortraject bij onduidelijkheden vragen hebben gesteld aan de wethouder. Lees verder

 • Besluitvorming ontmanteling Hameland

  10 juli − Hier vindt u het betoog van de fractie van de VVD Winterswijk inzake Hameland, zoals gehouden tijdens de raadsvergadering op 2 juli 2015. Tevens zijn onze vragen en de antwoorden van het college van B&W weergegeven. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 27 en 28 mei

  10 juli − De gemeenteraad heeft unaniem de kadernota 2015 vastgesteld. Deze kadernota vormt de basis voor de begroting 2016. Het coalitieakkoord vormt het uitgangspunt voor de kadernota, maar alle raadsfracties benadrukken uiteraard hun eigen accenten. De VVD fractie heeft ingezet op versterking van de economie en gezonde financiën. Lees verder

 • Nieuwe website VVD Winterswijk

  07 juli − Per heden, 7 juli 2015, is de nieuwe website van de VVD Winterswijk een feit. BIj vragen of opmerkingen, neemt u vooral contact op met onze webbeheerder Frank Roerdinkholder, op e-mail adres f.roerdinkholder@gmail.com Ter informatie: Nieuwe nieuwsitems zullen voorzien worden van afbeeldingen op de homepage. Voor afbeeldingen bij artikelen die zijn overgezet van de vorige website, verwijzen wij naar de artikelen zelf. Als u op de titel van een artikel klikt, ziet u het volledige artikel inclusief afbeelden. Lees verder

 • Inbreng kadernota 2015 VVD Winterswijk

  20 juni − Hieronder kunt u de inbreng lezen van de fractie van de VVD Winterswijk inzake de kadernota 2015. Raadslid Frank Roerdinkholder heeft namens de fractie de inbreng uitgesproken. U kunt de raadsvergadering tevens hier terugzien: http://winterswijk.raadsinformatie.nl/ Selecteert u dan de vergaderingen op 27 en 28 mei 2015. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 30 april 2015

  20 juni − De gemeenteraad heeft het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk vastgesteld. Voor de VVD is investeren ín het buitengebied in samenwerking mét het buitengebied een heel belangrijk speerpunt. Waarbij wat ons betreft de politiek zich zoveel mogelijk op de achtergrond houdt. Wij zijn dan ook blij met deze eerste stap in de vorm van een plan van aanpak. Lees verder

 • Toekomstbestendig Wonen

  20 juni − Ook in Winterswijk zien wij de laatste maanden gelukkig weer vaker het bord verkocht bij de te koop staande woningen. Een teken dat de woningmarkt weer aantrekt en waardoor er weer enige doorstroming ontstaat. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 26 maart 2015

  20 juni − De VVD heeft in de raadsvergadering een aantal vragen gesteld die belangrijk zijn voor de bedrijvigheid van Winterswijk. Tijdens een overleg van centrumondernemers is gebleken dat er op drukke dagen in ons koopcentrum nog steeds een tekort aan parkeergelegenheid is. De VVD heeft in de raadsvergadering het college gevraagd of de braakliggende terreinen in en rondom het centrum geschikt zijn voor de functie van tijdelijke parkeervoorziening. Uitgangspunt voor de VVD is wel dat dit mogelijk moet zijn tegen geringe kosten. De Wethouder heeft hierop toegezegd dat hij op korte termijn een onderzoek laat uitvoeren of hiermee de wens van de ondernemers ingevuld kan worden. Lees verder

 • Actualiteit Johan Houwers

  20 juni − De VVD Winterswijk heeft kennisgenomen van de keuzes van haar ex lid dhr. Johan Houwers. Zij wil aan haar leden en kiezers duidelijk maken dat de VVD Winterswijk zich distantieert van de keuze die Johan Houwers heeft gemaakt. De VVD Winterswijk onderschrijft het standpunt van de VVD. Het feit dat Johan Houwers als onafhankelijk Tweede Kamerlid een zetel gaat innemen in de Tweede Kamer van de VVD vindt de VVD Winterswijk onbegrijpelijk. Inmiddels heeft de VVD de heer Houwers geroyeerd als lid. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 26 februari

  20 juni − Tijdens het vragenhalfuurtje heb ik namens de VVD aandacht gevraagd voor de pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – Huren. Met deze pilot wordt bezien of het mogelijk is om met meerdere mensen een boerderij te kopen, die te verbouwen tot meerdere woningen, om deze daarna onder te brengen in een coöperatie waarvan de bewoners aandeelhouder zijn. Op deze manier hopen zij op een betaalbare manier buitenaf te kunnen wonen. Lees verder

 • Geslaagde tweede zorgavond VVD Winterswijk

  20 juni − Maandag 2 februari jongstleden organiseerde de VVD Winterswijk voor het tweede jaar op rij een zorgavond, dit maal met het thema Zorg Dichtbij. De eerste zorgavond in maart 2014 was zeer goed ontvangen en heeft concrete resultaten opgeleverd, onder andere in relatie tot drugs- en alcoholmisbruik. De verwachtingen voor deze tweede avond waren dan ook hooggespannen. Lees verder

 • Vacatures bestuur VVD Winterswijk

  20 juni − Wij zijn op zoek naar uitbreiding in ons bestuur. Ben je een liberaal die politiek georiënteerd is? Heb je tijd om ons te ondersteunen bij onze bestuurlijke taken, dan ben jij misschien degene die wij zoeken. Lees verder

 • VVD Winterswijk organiseert op 2 februari 2015 haar tweede zorgavond

  20 juni − In maart 2014 organiseerde de VVD Winterswijk voor het eerst een zorgavond. Die avond, met als thema ‘Zorg Dichtbij’, werd door de aanwezigen als zeer nuttig en voor herhaling vatbaar ervaren. Deze positieve ervaringen en de vele veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 hebben de VVD doen besluiten opnieuw een zorgavond te organiseren, met als thema ‘Uw zorg in 2015’. Lees verder

 • Nieuwsbrief VVD Winterswijk januari 2015

  20 juni − Hier kunt u de integrale tekst lezen van de nieuwsbrief van de VVD Winterswijk, januari 2015 Lees verder

 • Het woord is aan raadslid Gosse Visser

  20 juni − Eind goed al goed? Het politieke jaar 2014 zit er weer op. Het was een politiek bewogen jaar met gemeenteraadsverkiezingen, bezuinigingen, politieke discussies, lange vergaderingen en op de valreep zelfs nog een ‘woest’ raadslid. Lees verder