Nieuws

 • Persbericht vervolgbijeenkomst “de toekomst van Winterswijk-Oost”

  17 mei − Afgelopen maanden is een werkgroep van buurtbewoners ontstaan, die zich wil inzetten voor de toekomst van Winterswijk Oost. Deze groep is onder leiding van VVD fractielid Janet Poels in gesprek gegaan met burgemeester, wethouders en ambtenaren van de gemeente. In de bijeenkomst op maandag, 6 mei jl. heeft de werkgroep aan de wijk een terugkoppeling gegeven. Hieronder het verslag van de avond. Lees verder

 • 10 april a.s. Algemene Ledenvergadering VVD Lokaalnetwerk Oost-Achterhoek

  05 april − Beste VVD-leden en overige geïnteresseerden, Het bestuur van het Lokaal Netwerk Oost-Achterhoek nodigt U van harte uit voor de Openbare Algemene Leden Vergadering van woensdag 10 april aanstaande. De ALV wordt gehouden bij Restaurant de Woord, Corleseweg 45 te Winterswijk Corle. Aanvang is 19.30 uur. We streven ernaar de bijeenkomst rond 22.00 uur af te ronden. Tot ons grote genoegen kunnen we u meedelen dat wij Diana Abbink bereid hebben gevonden om na een korte pauze, een presentatie te verzorgen over streektaal en dialect. Diana is onder andere werkzaam in de publieke sector, in projecten op gebied van sociale cohesie, maatschappelijke samenhang en (burger)participatie. Gezien dit interessante programma hopen we u allen te ontvangen bij de Woord. We heten u van harte welkom! Introducees (ook niet-leden) zijn van harte welkom. Lees verder

 • Omgevingsweg

  19 maart − De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan. Daarom heeft het Rijk afspraken gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. De afspraken zijn gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Lees verder

 • Jan Markink: van A naar B door de Achterhoek!

  10 maart − Iedere week neemt Jan Markink je mee naar één van de mooie Gelderse streken. Deze keer gaan we naar de Achterhoek. Lees verder

 • Urgentie waterschappen steeds groter. Winterswijk vertegenwoordigd voor verkiezingen Waterschap Rijn & IJssel.

  05 maart − De droogte is nog niet over; natuurgebieden staan droog, boeren hopen op regen en het risico van verzakken van woningen neemt toe. Daarbij moet het voorjaar van 2019 officieel nog beginnen. Ondanks dat regenval niet te sturen is, kan door goed waterbeheer gestuurd worden in de verdeling van het beschikbare water. Dat maakt het bestaan van de waterschappen belangrijker dan ooit, zeker met het oog op de droge zomers die nog gaan volgen als gevolg van de klimaatverandering. Daarom doet VVD mee aan de waterschapsverkiezingen. Lees verder

 • Waarom Waterschap?

  05 maart − Het Waterschap is voor veel mensen een ver-van-je-bed show. Maar de impact op ons dagelijks leven is groot. Jouw stem op 20 maart maakt wel degelijk verschil! Lees verder

 • Hoog bezoek uit Europa!

  05 maart − Het is weer verkiezingstijd. Voor de provincie en het waterschap op 20 maart. In mei voor het Europees Parlement. Verdien ze onze steun of zitten ze er alleen maar om hun vergoeding op te strijken? Lees verder

 • VVD biedt samen met WB, PVDA en GL coalitieakkoord aan Burgemeester Bengevoord aan.

  18 februari − Op 1 februari schrok niet alleen Winterswijk van het nieuws dat het CDA het vertrouwen opzegde in coalitiepartner Winterswijks belang. Ook de VVD fractie was geschokt door de voor Winterswijk ongekende situatie. Het college was gevallen en daarom moest er een nieuwe coalitie gevormd worden omdat het CDA aangegeven had onder geen beding meer met WB te willen samenwerken. Lees verder

 • Cultuurkwartier

  21 januari − Dát een nieuw ‘cultuurplan’ zou komen was bekend. Het verouderd pand van de muziekschool heeft hoge gebruikskosten en de gemeente had de leegstaande panden van de Aldi en Expert een paar jaar gelezen al opgekocht. Maar laten we eerlijk zijn, er is afgelopen weken een ambitieus, mooi maar kostbaar plan gepresenteerd door de wethouder. Ambitieus, een verdubbeling van het aantal bioscoopplaatsen en een ondergrondse parkeerplaats. Kostbaar: men gaat uit van 20 miljoen. Globaal, want een gedetailleerde uitwerking ontbreekt nog. Lees verder

 • Liberale pluim 2018 voor Hans Tenbergen en zijn “Oud-Winterswijk”

  27 december − Op 27 december jl. heeft het lokale netwerk Oost Achterhoek van de VVD de Liberale Pluim uitgereikt aan Hans Tenbergen voor zijn “Oud-Winterswijk”. Lees verder

 • Opnieuw aandacht gevraagd voor stijgende OZB tarieven

  20 december − De VVD heeft vanavond in de raad aandacht gevraagd voor de stijging van de OZB tarieven. Helaas haalde ons amendement om de tarieven niet te verhogen en dekking te zoeken in meer OZB opbrengst door het bouwen van meer nieuwbouwwoningen in plaats van de lasten te verhogen voor onze inwoners het niet. Lees verder

 • Aandacht voor woningmonitor

  05 december − De VVD fractie heeft vanavond in de commissievergadering gevraagd hoe het college aankijkt tegen de woningmonitor. Een stuk waarvan de VVD fractie spontaan in de krimpkramp schiet. Gelukkig is het college positief en wil zij ook denken in kansen: het aantal nieuwbouwwoningen gaat waarschijnlijk van 350 omhoog naar 850 in Winterswijk. Lees verder

 • Terugblik raadvergadering 29 november 2018

  © Frank Bosvelt

  30 november − In de raadsvergadering van 29 november vroeg de VVD aandacht voor de horeca rondom de Markt en het centrum, de veiligheid in het buitengebied (bereikbaarheid). De VVD stemde in met de restauratie van de Jacobstoren. Het beleidskader wonen met zorg (24uurszorg) hebben wij afgekeurd. Er is nog steeds een blokkade voor nieuwe initiatieven. Een amendement opgesteld door PVDA en VVD en gesteund door D66 en GroenLinks haalde het echter niet. Daarmee kan de VVD niet instemmen met dit kader. Daarnaast stemde de VVD, met een kritische noot in met de cultuurnota. Lees verder

 • Bezoek aan de politie

  22 november − Drie leden van de fractie gingen vanavond met de wijkagenten op pad. De raad was uitgenodigd door de politie. Wat een gastvrije ontvangst en interessante avond. Lees verder

 • Bedrijfsbezoek melkveebedrijf Mark Ormel

  22 november − Het lokale VVD netwerk Oost-Achterhoek was vanavond op bezoek bij het melkveebedrijf van Mark Ormel in De Heurne. We kregen een rondleiding en spraken daarna over de ontwikkelingen in de landbouw en de opgave m.b.t. de energietransitie en de impact daarvan op het grondgebruik in de agrarische sector. Een mooie bijkomstigheid was de geboorte van een prachtig kalfje. Lees verder

 • Collegevragen inzake Winterswijk-Oost

  07 november − De VVD fractie heeft naar aanleiding van de bijeenkomst gisteravond over "De Toekomst van Winterswijk Oost" vragen gesteld met betrekking tot de overlast bij de voormalige Plus supermarkt en de verkeersveiligheid rondom het plein aan de Kloetenseweg. Lees verder

 • "De toekomst van Winterswijk-Oost"

  06 november − VVD Winterswijk kijkt terug op een mooie avond over "De toekomst van Winterswijk Oost". Er waren ruim 80 mensen uit de buurt aanwezig om met ons in gesprek te gaan over de thema's veiligheid, voorzieningen, woningen/verduurzaming en openbare ruimte. Ook de pers was goed vertegenwoordigd. Lees verder

 • Bedrijfsbezoek Mark Ormel in de Heurne

  28 oktober − Wij willen u graag attenderen op een bedrijfsbezoek dat zal plaatsvinden op 22 november a.s. Dit bedrijfsbezoek is voor leden, maar ook voor andere geïnteresseerden. Locatie zal het melkveebedrijf van Mark Ormel in de Heurne zijn. Lees verder

 • VVD stemt niet in met begroting 2019-2022

  26 oktober − De afgelopen raadsvergadering werd de begroting 2019-2022 besproken. De eerste begroting in 8 jaar waar de VVD niet aan meegeschreven heeft. Dat was te merken. De financiële dekking van alle plannen van CDA en WB stemt ons niet vrolijk. De rekening voor de OZB gaat de komende jaren stijgen en ook de prijs van een omgevingsvergunning gaat omhoog. Daarbij gaat voor het eerst in jaren de schuld weer stijgen. De VVD heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om te zorgen dat de schuld van de gemeente daalde. Die schuld is nu 75 miljoen. Nu gaat de schuld de komende jaren met zo'n 6 miljoen euro omhoog en dan zijn nog niet eens alle plannen financieel in de begroting opgenomen. Lees verder

 • Tineke van der Linden-Plass geïnstalleerd als raadslid

  25 oktober − Op 23 oktober werd Tineke van der Linden-Plass geïnstalleerd als raadslid voor de VVD. Hier legt zij de eed af. Wij wensen haar veel succes én natuurlijk ook plezier bij het vervullen van haar taak. Lees verder